Startapuj u Srbiji

Kada je reč o jačanju konkurentnosti jedne privrede, sa naglaskom na inovacije, preduzetništvo i sektor mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), ključno je postojanje poslovnih inkubatora. Njihov značaj je još veći kada se uzme u obzir da se na globalnom nivou 20% MMSP ugasi nakon prve godine postojanja, a samo polovina doživi petu.


Prema izveštaju Ministartsva privrede iz 2017. godine, sektor mikro, malih i srednjih preduzeća čini čak 99,9% svih aktivnih preduzeća Republike Srbije. MMSP su tokom 2017. generisali više od četvrtine BDP-a naše zemlje i uposlili skoro polovinu aktivne radne snage.

Šta su poslovni inkubatori

Poslovni inkubator (PI) je organizacija koja pomaže napredak mladih i startap kompanija. Može se smatrati katalizatorom regionalnog, odnosno nacionalnog ekonomskog razvoja. Funkcije koje jedan PI pruža variraju od jednostavnih, poput obezbeđivanja adekvatnog radnog prostora, do kompleksnijih koje strateški doprinose stvaranju vrednosti biznisima – „stanarima“. Neke od glavnih usluga su računovodstvene i pravne prirode, pomoć i savetovanje u vezi sa upravljanjem  i e-poslovanjem, potom pružanje obuka za razvoj poslovnih i drugih relevantnih veština, kao i umrežavanje, kako sa drugim preduzetnicima, tako i sa potencijalnim klijentima.

Poslovni inkubatori, uz regionalne centre (tzv. hubove), zajedničke radne prostore, seminare i slične događaje, predstavljaju vid podrške sektoru MMSP. Iako je prvi PI nastao u Njujorku pre tačno šest decenija, u Srbiji poslovna inkubacija dobija na značaju tek nakon 2010. Tada se broj domaćih PI uvećao gotovo pet puta u odnosu na prethodnu deceniju, te danas ima 40 inkubatora i sličnih centara. Interesantna je činjenica da je prvi biznis inkubator u Srbiji osnovan u Zrenjaninu, a sama distribucija po regionima je relativno ujednačena, sa najvećim brojem PI u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji.

A u Srbiji…

Najčešći i osnovni cilj sprskih PI je da daju doprinos konkurentnosti regiona i otvaranju novih radnih mesta. Doduše, u svojoj studiji o stanju poslovne inkubacije u Srbiji iz ove godine, GFA konsultantska grupa je došla do rezultata da je prioritet koji se daje komercijalizaciji IiR u odnosu na cilj konkurentnosti – relativno mali. Još jedan važan motiv pri osnivanju biznis inkubatora je i pružanje pomoći ugroženim grupama i pojedincima.

Svega jedna trećina poslovnih inkubatora Srbije spaja svoje rezidente sa visokoškolskim ustanovama.

Vlasništvo samih inkubatora može biti u okviru lokalne državne institucije, nevladine organizacije ili privatna svojina. Prihodi koje PI ubiraju zavise od tipa udruživanja njihovih stanara i delatnosti kojom se oni bave. U gorepomenutoj studiji utvrđeno je da se inkubatori koji podržavaju samozapošljavanje najviše finansiraju iz projekata, a PI koji pružaju podršku startapima imaju najviše prihoda od zakupa svog prostora. Za oba tipa je karakteristično da se troškovi rente za stanare obično subvencionišu. Zanimljivo je da je većina rezidenata domaćih inkubatora za njihove inicijative čula preko svojih poznanika, a ne nekog oglasa ili reklame. Iako naši inkubatori pružaju široku lepezu usluga svojim stanarima, primećeno je da se najveći nedostaci javljaju u oblasti istraživanja tržišta, prodaje i marketinga, obezbeđivanju pomoći u e-poslovanju, izvozu i pronalaženju inostranih poslovnih partnera, dobijanju finansijskih sredstava kao i pronalaženju odgovarajućih mentora i savetnika. Usluge koje domaći inkubatori pružaju moraju se standardizovati i poboljšati, kako bi se prešlo na sledeću fazu razvoja, ali je neophodna i podrška regionalnih, odnosno državnih organa kako bi se povećalo interesovanje za korišćenje PI.

U Srbiji trenutno postoji između 200 i 400 startap preduzeća. Cilj Ministarstva privrede je da njihov broj poraste na 1000, kao i da se poveća broj izlazaka na svetsko tržište. Trenutni prosek čine dva velika proboja godišnje, sa prihodom od preko 100 miliona američkih dolara. Poslovni inkubatori svojim angažovanjem direktno doprinose ostvarenju ovih ciljeva, a razvoj naših PI je podržan i od strane Evropske unije, što pokazuje da se njihova uloga kao alata promocije preduzetništva i inovacija sve više prepoznaje.

AUTORKA: Bojana Nešković

Ocenite tekst: