ŠTA ČITATI?

Studiranje nije samo čitanje udžbenika za nastavu. Studenti, budući ekonomisti trebalo bi da iskoriste svoje slobodno vreme i da istraže bogat svet knjiga koje će im otvoriti nove poglede na ekonomiju kao nauku, ali i na zanimljiv način prikazati šarenolike teme koje se možda ne obrađuju u tolikoj meri na predavanjima.
Pitali smo naše drage predavače, asistente da nam preporuče neke od takvih….


Pitanje „Koju knjigu iz ekonomije sledeću pročitati?“ uvek smatram teškim, jer je izbor veliki, vreme ograničeno, a odgovor u velikoj meri zavisi i od ličnih interesovanja. Ipak, ovaj put bih se opredelio za knjigu čiji je autor Đakomo Korneo, profesor ekonomije sa Berlinskog univerziteta – „Da li je kapitalizam prevaziđen? Putovanje kroz alternativne ekonomske sisteme“.

Nakon pada komunizma, kapitalizam je preostao kao dominantan, te se pitanje izbora ekonomskog sistema u naredne dve decenije gotovo nije ni postavljalo. Nakon velike svetske ekonomske krize 2008. godine, rasta nezaposlenosti, koja je među mladima u Evropi postala gotovo hronična, te rasta dohodne i imovinske nejednakosti u velikom delu Evrope i SAD, i uspona političke desnice, ponovo je otvoreno pitanje – da li je tržišna ekonomija, zasnovana na privatnoj svojini, u kombinaciji sa demokratijom, dugoročno održiva (i optimalna) ili je, pak, moguće naći neku drugu kombinaciju svojinskih i ekonomskih odnosa, koja bi od sveta načinila bolje mesto za život. Pisana jednostavnim jezikom, ova knjiga analizira veći broj alternativa, počev od koncepta zasnovanog na Platonovoj Republici, preko komunizma, centralno-planske privrede, radničkog samoupravljanja do sistema zasnovanog na tržišnom i radničkom, tj. akcionarskom socijalizmu. Osim toga, u knjizi se analiziraju i noviji predlozi, kao što je uvođenje univerzalnog garantovanog dohotka, koji je dopunjen i predlogom uvođenja univerzalnog bazičnog kapitala. Analiza svake od ovih alternativa ukazuje na (gotovo nerešive) probleme koji nastaju, kada se potisnu osnovne institucije kapitalizma – tržište i privatna svojina, iz čega se zaključuje da ni jedna alternativna opcija ne prolazi test „ekonomske izvodljivosti“. Ipak, u poslednjem delu knjige, autor iznosi svoj predlog uređenja, koji je zasnovan na konceptu tržišne ekonomije i reformisane države blagostanja, koji bi se mogao nazvati unapređenom varijantom socijalno-tržišne privrede. Navođenje jasnih argumenata za i protiv svake od opcija, utemeljena analiza, koja nije opterećenja ideološkim predubeđenjima i zanimljiv stil pisanja (analiza predstavljena kroz dijalog oca i kćerke) čine čitanje ove knjige pravim zadovoljstvom.

Saša Ranđelović

Studentima preporučujem knjigu „Modern Actuarial Risk Theory Using R“ (autora Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., & Denuit, M.), koja daje uvid u aktuarsku nauku i praksu u oblasti neživotnih osiguranja. Knjiga je inicijalno bila namenjena studentima aktuarstva na univerzitu u Amsterdamu, ali je danas u upotrebi na mnogim univerzitetima, kao i u programima edukacije aktuara koje organizuju profesionalna aktuarska udruženja. Prvi deo knjige je posvećen konceptima na kojima počiva aktuarska teorija rizika, počev od teorije očekivane korisnosti i modela rizika, preko teorije kredibiliteta do premijskih principa. U kasnijim poglavljima se prikazuju konkretne metode koje se primenjuju u aktuarskoj praksi. Tako se, recimo, objašnjava kako se u osiguranju motornih vozila određuju premija i rezerve za štete. Kao poseban kvalitet knjige ističe se prikaz sprovođenja aktuarskih tehnika kroz softver R. Ova knjiga je prvi pokušaj povezivanja softvera sa praktičnom primenom aktuarske nauke. Zahvaljujući svojoj dostupnosti, snazi i fleksibilnosti, R je postao jedan od standardnih alata za rešavanje statističkih problema, ne samo u akademskoj zajednici, već i u komercijalne svrhe. U oblasti aktuarstva, R nudi određene funkcije koje značajno olakšavaju aktuarske kalkulacije. Usled novih zahteva koje pred osiguravače postavljaju Solventnost II i MSFI 17, od aktuara se pored posedovanja multidisciplinarnih znanja upravo očekuje i poznavanje softverskih rešenja koja će im omogućiti manipulisanje velikim količinama podataka. Zahvaljujući velikom broju primera, veoma kompleksna materija je obrađena na pristupačan način. Zbog toga smatram da ova knjiga može biti interesantna i korisna svima koji žele da saznaju nešto više o aktuarstvu.

Marija Koprivica

Ocenite tekst: